ústavka 8.B

Vítejte na stránkách třídy 8.B na ZŠ Ústavní

O škole

Škola se nachází zdezdroj:ZŠ-Ústavni.cz

Z historie školy

Základní škola Ústavní I. byla otevřene k 1. únoru 1974 jako první postavená škola v tehdejší nové bohnické zástavbě.O rok později byla otevřena ZŠ Ústavní II. Tyto dvě školy existovaly vedle sebe jako samostatné školy až do roku 1991, kdy byly sloučeny pod jedno ředitelství jako ZŠ Ústavní ( od roku 1994 oficiální fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha ).

Později v 90. letech byla škola nucena na nátlak administrativních orgánů zřizovatele (MČ Praha 8) přijmout do svého názvu adresu podle ulice Hlivická, do které vede jeden z několika vchodů do areálu. Byla to vyloženě administrativní direktiva, která dodnes způsobuje mnohá nedorozumění. Toto opatření se týkalo i několika dalších škol v Praze 8. Abychom neztratili svou identitu, prosadili jsme si do názvu školy původní adresu "ÚSTAVNÍ" alespoň jako "čestný" název...

Ulice Hlivická se jmenuje podle polského města GLIWICE, ve kterém 1.září v roce 1939 začala 2. světová válka. Většina ulic v nové zástavbě Bohnic má názvy podle polských měst, řek nebo různých osob ( obětí 2. světové války ).Ve staré zástavbě zůstaly původní tradiční názvy ulic a míst...Zámky, Velká Skála, Pazderky, Drahaň, Farky, Bendovka, U Statku, U Skalky, Haltýř...

Ulice Ústavní je nazvána podle původního názvu Zemského ústavu pro choromyslné, dnes Psychiatrické léčebny, která sídlí hned vedle školy ( založen r.1908).

V souvislosti s existencí Ústavu byl také založen v oblasti nad Drahaňskou roklí v roce 1909 velký "špitální" hřbitov. Je na něm pohřbeno také mnoho italských vojáků - zajatců z doby 1. světové války, kteří zemřeli v ústavu na tyfovou epidemii. Je to smutné, lidmi zpustošené místo. Na pláni před tímto starým hřbitovem se nachází hřbitov podstatně veselejší, hřbitov psí. Jsou to paradoxy...

Gymnázium Ústavní, které sídlí od roku 1990 v původní budově ZŠ II., na direktivu městské části Praha 8 co se týče adresy nereagovalo, ponechalo si svou adresu "Ústavní", přestože sídlí ve stejném areálu. Takže je to trochu schizma v adresách.
Gymnázium je osmileté s šestiletou česko-italskou větví. Zřizuje jej Magistrát hl. m. Prahy.

Celý areál škol má do svého nemovitého majetku svěřena MČ Praha 8, správcovství a údržbu celého areálu škol vykonává ve znění zřizovací listiny ředitel ZŠ Ústavní.

Vzhledem ke své poloze na rozhraní staré a nové zástavby navazuje ZŠ Ústavní na tradice původní bohnické školy "Na náměstí" (založena r. 1839), později v ulici "Na Bendovce" (postavena r. 1920). Tato stará škola (ovšem pěkně zrekonstruovaná) je součástí ZŠ Ústavní dodnes a učí se zde někteří naši mladší žáci - 2. třídy(viz FOTOGALERIE).

Na budově školy Na Bendovce byla na jaře roku 1995 odhalena pamětní deska našemu žákovi, který tuto školu navštěvoval v letech 1920 až 1925. Byl to Václav Jícha, za 2. světové války letec-stíhač v československé jednotce letců v Anglii, kteří bojovali proti fašistickému Německu. Václav Jícha zahynul ve Skotsku v únoru 1945, krátce před koncem války.
Pamětní desku tehdy odhalovali jeho spolubojovníci z Anglie, např. gen. František Faitl a gen. František Peřina. Oba dva jsou již dnes také po smrti.
Po plukovníku Jíchovi a po dalších českých letcích ze 2. světové války jsou pojmenovány ulice v Praze 14 na Černém Mostě.

Ve starých Bohnicích, na starém bohnickém "náměstí", právě v bývalé budově staré bohnické školy, sídlí dnes Kolpingův dům, potřebné azylové zařízení pro matky s dětmi. S azylovým domem spolupracujeme a děti z tohoto domu také občas přechodně naši školu navštěvují.


Škola má od ledna 1994 plnou právní subjektivitu.

Od 1. 7. 2001 je součástí právního subjektu i Mateřská škola Ústavní (viz samostatná stránka MŠ).


Hlavním cílem odborného působení pedagogického sboru i všech ostatních zaměstnanců a externích spolupracovníků jsou dobré partnerské vztahy se žáky, vysoký standard v poskytování vzdělávání a efektivní spolupráce a komunikace s rodičovskou a ostatní veřejností v zájmu dobré přípravy žáků na další studium i praktický život.

Výroční zpráva o činnosti školy ( ZŠ a MŠ ) je zájemcům k dispozici v plném znění v kategorii DOWNLOAD - ke stažení.


Současný život školy


Školu si volí také řada rodičů dětí z jiných spádových obvodů, severního okolí Prahy a také z jiných zemí ( každý rok máme cca 20-30 dětí z jiných zemí).

Škola má 23 tříd v ZŠ a 4 třídy v MŠ. Disponuje velmi dobře vybavenými třídami v mateřské škole.

V budově ZŠ pracovnami fyziky, chemie, jazyků, hudební a výtvarné výchovy, počítačů, univerzální posluchárnou. Ve škole jsou vybudovány barevné a útulné třídy speciálně pro žáky 1. ročníku s chráněným hřištěm.

Školní družina má dvě samostatné multifunkční herny a věnuje se dětem 1. - 4. ročníku, je zaměřena na řadu zájmových aktivit od výtvarných až po sportovní .

Součástí školy je v našem velikém sklepení i stálá galerie výtvarného umění, kde hrajeme také divadlo, besedujeme, učíme dramatickou výchovu, tančíme a cvičíme jógu.

Součástí školy je i velké zatravněné atrium, kde tráví děti přestávky při různých sportech a v horkých letních dnech se zde i učíme.

Sportovní areál s několika různými hřišti a atletickým oválem je nově zrekonstruován.

V kompletně vybavené keramické dílně vytvářejí děti pod odborným vedením úžasná výtvarná díla.

Ve škole existují nezávisle na provozu školy ordinace odborných dětských lékařů-stomatolog, psycholog a také logoped.

V 1. - 5. roč. škola pracuje již od roku 1993 podle vzdělávacího programu "Obecná škola" (škola více hrou, tvořivá dramatika). V 6. - 9. roč. pracujeme podle programu "Základní škola". Výuka cizích jazyků je povinná od 3. ročníku, jazyková agentura vyučuje i děti 1.-2. ročníku. Další možností je forma volitelných konverzací( angličtina,němčina,francouzština). Soustava volitelných předmětů v 7. - 9. třídě je velmi pestrá, zaměřená na zájmy dětí i jejich rodičů.

Žáci školy se úspěšně zúčastňují řady soutěží, olympiád a turnajů, pravidelně 1 - 2krát ročně vyjíždějí do škol v přírodě a na jazykové poznávací pobyty v rodinách v Anglii.

Velmi důrazně se vedení školy, všichni pedagogové a externí odborníci věnují systematické prevenci sociálně-patologických jevů v životě dětí a mládeže, vyhlásili jsme heslo "drogy, vandalismus ani šikana nesmějí přes náš práh!" A zatím se nám to - alespoň doufáme - daří.

Ve škole se stále něco děje, vymýšlíme vzdělávací projekty a jiné celoškolní akce - velký úspěch má v poslední době velký šachový turnaj nebo Velký vánoční jarmark, kde si děti za poctivě připravené a vlastnoručně vyrobené zboží vydělají sumičku peněz do své třídní pokladny a zároveň udělají radost svým rodinám, které si vánoční zboží přijdou koupit.

Ve sportovních soutěžích jsme v úspěšnosti trvale na špici obvodní tabulky škol Prahy 8. Přispíváme i k ekologii - soutěžíme dlouhodobě a úspěšně ve sběru papíru. Mapovali jsme v minulých letech výskyt sov v okolních lesích v rámci projektu sdružení Arnica pod žáštitou MHMP, výhledově budem v obdobné akci sledovat život pražských veverek ve všech jeho souvislostech. Také budujeme v areálu škol síť ptačích budek a krmítek. Doufáme, že přilákáme malé ptačí zpěváčky.

Pořádáme jarní Bohnický bál - velkou a již tradiční společenskou akci pro dospěláky (od roku 1993).

Máme devět let zkušeností se spolužitím s tělesně postiženou spolužačkou. Toto soužití nás velmi obohatilo . Jsme díky bezbariérovému přístupu do školy schopni i ochotni poskytovat vzdělání i tělesně postiženému dítěti i v budoucnosti.

Nyní intenzivně pracujeme na tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu, který musíme dle nové školské legislativy a Rámcového vzdělávacího programu MŠMT nastartovat v 1. a v 6. ročnících nejpozději v září 2007. Je to náročný úkol pro všechny pedagogy, ale výsledkem by mělo být moderní a efektivnější vyučování pro děti a pro jejich přípravu na další život a studium.

Snažíme se stále, aby pobyt ve škole byl pro děti nejen dobře naplněn vzděláváním, ale aby to byl i pozitivní a dobrý zážitek a dobrá vzpomínka na celý život. A proto se už dnes malé děti u zápisu do 1. tříd vydávají třeba po kocouří stopě a plní kocouří úkoly, prvního září se společně vítají v atriu a odnášejí si dárečky, poté odjíždějí na seznamovací pobyt a potom poslední den školního roku vyprovázejí naše absolventy do života…

Za další roky u nás ve škole se samy stanou absolventy a na posledním slavnostním obědě, který pro ně pravidelně pořádá ředitelství školy a vedení kuchyně, se loučí a ty slzičky v očích, na které vždy dojde, svědčí snad o tom, že se ve škole neměly špatně.

 
Veškerý text podléhá autorksým právům a nesmí být kopírován ani zneužíván.Neuposlechnutí tohoto varování bude potrestánu podle norem týmu Ustavka